Relocation Partner

Algemene voorwaarden

Aanhuurvoorwaarden van Relocation Partner
Relocation Partner is een aan- en verhuurspecialist die bemiddelt in onroerende zaken tussen verhuurders en woningzoekenden/ (aspirant) huurders en is gevestigd aan de Bloemendaalsestraatweg 21 2082GB Santpoort Zuid. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag, vestiging Den Haag, onder nummer 87854872.
Voorwaarden zoekopdracht

1. Toepasselijkheid
Deze Aanhuurvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen Relocation Partner en de woningzoekende.

2. Definities
Relocation Partner: Relocation Partner en haar werkmaatschappij (-en)
De websites van Relocation Partner is: www.relocationpartner.nl.
Het e-mailadres van Relocation Partner is: info@relocationpartner.nl
Woningzoeker: de (rechts) persoon die bij Relocation Partner een zoekopdracht heeft geplaatst als woningzoekende en Relocation Partner in de arm neemt in de zoektocht naar een geschikte huurwoning.

2. Zoekopdracht
2.1. De zoekopdracht via internet en/of ten kantore van Relocation Partner is geldig gedurende een periode van twaalf maanden. De zoekopdracht wordt pas actief indien Relocation Partner alle gevraagde gegevens volledig en naar waarheid ingevuld heeft ontvangen met een akkoordverklaring van de algemene voorwaarden. De woningzoekende geeft Relocation Partner toestemming om voor hem of haar te bemiddelen. De zoekopdracht zelf is gratis.
2.2. Relocation Partner heeft het recht om de zoekopdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de woningzoekende de juiste invoer van gegevens aan Relocation Partner niet volledig nakomt.
2.3. Relocation Partner behoudt zich het recht voor om de aanhuurvoorwaarden en tarieven te wijzigen en/of aan te passen. Indien de tarieven worden verhoogd, zijn deze verhoogde tarieven alléén van toepassing voor nieuwe woningzoekenden.
2.4. Op verzoek van woningzoekende worden de schriftelijke aanhuurvoorwaarden van Relocation Partner toegezonden. Deze aanhuurvoorwaarden kan men ook downloaden van de website: www.relocationpartner.nl.
2.5. Het plaatsen van een zoekopdracht bij Relocation Partner is geen garantie tot het vinden van een (geschikte) woonruimte.

3. Bemiddelingsopdracht
3.1. De woningzoekende geeft Relocation Partner een opdracht tot het bemiddelen in het zoeken van woonruimte die grotendeels of geheel voldoen aan de opgegeven selectie voorkeuren. De geselecteerde informatie is slechts algemeen van aard en bevat dan ook geen specifieke adviezen betreffende de lopende zoekopdracht.
3.2. Bij interesse van de woningzoekende (wel of geen opdracht geplaatst bij Relocation Partner) voor een bepaalde woning, dient hij/zij dit bij voorkeur per mail en eventueel telefonisch kenbaar te maken aan een medewerker van Relocation Partner. Relocation Partner verzorgt de afspraken voor vrijblijvende bezichtigingen van de door u geselecteerde woningen. Bij bezichtigingen wordt de woningzoekende vergezeld door een medewerker van Relocation Partner, die zorgt voor de rondleiding.
3.3. Nadat een woningzoekende passende woonruimte heeft gevonden, is de woningzoekende een éénmalige vergoeding voor de huurbemiddeling verschuldigd. Deze vergoeding is gelijk aan de maandelijkse huurprijs (inclusief voorschot levering en diensten, energie, wifi/tv, lokale belastingen, evt. parkeervergoeding) zoals deze bij aanvang van de huur vermeld wordt in de huurovereenkomst. De in dit artikel 3.3 genoemde vergoedingen worden vermeerderd met BTW (thans 21%) en dienen te worden voldaan voordat check-in plaats vindt en de sleutels van het gehuurde worden overgedragen.

4. Looptijd, beëindiging en opzegging
4.1. De zoekopdracht is geldig voor een periode van één jaar en eindigt automatisch.
4.2. Wanneer de woningzoekende geen (e-) mailingen en/of andere uitingen van Relocation Partner wenst te ontvangen, kan woningzoekende Relocation Partner dit meedelen via info@relocationpartner.nl
4.3 Wanneer de woningzoekende de zoekopdracht wenst te beëindigen en de werkzaamheden van Relocation Partner zijn reeds in gang gezet, is woningzoekende Relocation Partner een vergoeding van € 250,- verschuldigd. De in dit artikel 4.3 genoemde vergoedingen wordt vermeerderd met BTW (thans 21%)

5. Aanvullende voorwaarden
5.1. De Aanhuurvoorwaarden van Relocation Partner zijn tevens beschikbaar in de Engelse taal. Bij discrepanties tussen de Nederlandse tekst en de vertaling alsmede bij eventuele geschillen zal de Nederlandse tekst leidend zijn tussen partijen.

6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
6.1. Op alle in het kader van de zoekopdracht ontstane relaties tussen Relocation Partner en woningzoekenden zijn de Algemene Voorwaarden en het Nederlands recht van toepassing.
6.2. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit de in bepaling 6.1 omschreven relaties, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. –

Verhuurvoorwaarden van Relocation Partner

Relocation Partner is een aan- en verhuurspecialist die bemiddelt in onroerende zaken tussen verhuurders en woningzoekenden/ (aspirant) huurders en is gevestigd aan de Bloemendaalsestraatweg 21 2082GB Amsterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag, vestiging Den Haag, onder nummer 87854872.

1. Toepasselijkheid
Deze Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen Relocation Partner en de Verhuurder.

2. Definities
Relocation Partner: de (rechts) persoon die krachtens de opdrachtbevestiging de opdracht tot dienstverlening of bemiddeling van de opdrachtgever aanvaardt.
De verhuurder c.q. eigenaar woning: de (rechts) persoon die de opdracht tot het vinden van een geschikte huurder voor de te verhuren woonruimte, kantoorruimte en/of bedrijfsruimte aan Relocation Partner heeft verstrekt.

3. Toelichting verklaringen
Relocation Partner: Relocation Partner en haar werkmaatschappij (-en).
De websites van Relocation Partner zijn: www.relocationpartner.nl.
Het algemene e-mailadres van Relocation Partner is: info@relocationpartner.nl
Relaties: de aspirant huurders die een zoekopdracht hebben geplaatst en de eigenaren van de aangeboden onroerende zaken.

4. Inhoud van de opdracht bij bemiddeling
4.1 Onverlet hetgeen is beschreven in de artikelen 6 t/m 11 van deze verhuurvoorwaarden zijn op de overeenkomst van verhuur bemiddeling tussen Relocation Partner en de verhuurder de artikelen 4 en 5 van toepassing.
4.2 Onder een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door Relocation Partner Amsterdam in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de verhuurder en huurder, zoals bedoeld in artikel 7:425 BW, waarbij tenminste aan de door verhuurder gegeven specificaties wordt voldaan.
4.3 De verhuurder en Relocation Partner beogen niet dat Relocation Partner door de verhuurder wordt gevolmachtigd, zoals is verwoord in artikel 3:60 BW, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat Relocation Partner uit hoofde van een lastgeving voor rekening van de verhuurder rechtshandelingen kan verrichten, zoals is verwoord in artikel 7:414 BW.

5. Vergoeding bij bemiddeling
5.1 De verhuurder is over het algemeen de volledige vergoeding (uitzonderingen daargelaten) voor de werkzaamheden verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de opdracht tussen de verhuurder, die zijn object heeft laten opnemen op de website van Relocation Partner een (huur c/q koop) overeenkomst tot stand komt.
5.2 De verhuurder is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand komt nadat de overeenkomst van opdracht tussen Relocation Partner en de verhuurder (door opzegging of anderszins) is beëindigd, maar de overeenkomst met een derde tot stand komt als gevolg van de door Relocation Partner verrichte diensten.
5.3 Indien een koopoptie in de huurovereenkomst wordt opgenomen c/q is overeengekomen, is de verhuurder (ook na verlenging van de huurovereenkomst) een eenmalige vergoeding voor de verkoopbemiddeling verschuldigd indien deze koopoptie wordt geëffectueerd. De vergoeding is 1,25 procent van de overeengekomen c/q te berekenen koopsom vermeerderd met BTW (thans 21%) en is verschuldigd bij het notarieel transport.
5.4 Bij verkoop van het te huur aangeboden woonhuis bedraagt de bemiddelingsvergoeding (courtage) 1,50 procent van de koopsom vermeerderd met BTW. Bij verkoop van het te huur aangeboden winkel en/of andere bedrijfsruimte bedraagt de bemiddelingsvergoeding 1,85 procent van de koopsom vermeerderd met 21% BTW.

6. Opdracht Algemeen
6.1 De verhuurder zal aan Relocation Partner al zijn bekende informatie en bescheiden verstrekken die benodigd zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht en verhuurder staat in voor de juistheid daarvan.
6.2 Relocation Partner zal gedurende de opdracht tussentijds in overleg treden met de verhuurder betreffende de stand van zaken en zo nodig nader adviseren.
6.3 Iedere opdracht wordt geacht te zijn gegeven aan Relocation Partner, ook indien de verhuurder uitdrukkelijk de wens heeft uitgesproken dat één van de medewerkers van Relocation Partner de opdracht zal uitvoeren.
6.4 De verhuurder onthoudt zich van alle activiteiten (waaronder begrepen rechtstreekse onderhandelingen met derden) die de opdracht aan Relocation Partner kunnen doorkruisen en/of die Relocation Partner in de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren.

7. Hoogte vergoeding en betaling
7.1 De in de opdrachtbevestiging genoemde vergoeding(en) voor de werkzaamheden (het loon zoals bedoeld in artikel 7:405 dan wel artikel 7:426 BW) omvat de vergoeding van de door Relocation Partner gemaakte en te maken onkosten in verband met de opdracht, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is bepaald. Indien anders overeengekomen is deze vergoeding(en) gelijk aan de maandelijkse huurprijs (inclusief voorschot levering en diensten, energie, wifi/tv, lokale belastingen, evt. parkeerplek) zoals deze bij aanvang van de huur vermeld wordt in de huurovereenkomst. De in dit artikel genoemde vergoeding(en) worden vermeerderd met BTW (thans 21%).
7.2 De verhuurder heeft Relocation Partner gemachtigd zijn verhuurkosten (advertenties, drukwerk, mailingen e.d.), die in overleg gemaakt zijn, te verrekenen met de ontvangen eerste huurtermijn en de waarborgsom zoals aangegeven in de opdracht tot dienstverlening. Indien de eerste huurtermijn en/of de waarborgsom rechtstreeks aan de verhuurder zijn betaald/ overgemaakt dan dient de betaling van de kosten van verhuurbemiddeling te geschieden binnen 7 werkdagen na ontvangst van de verhuur bemiddelingsnota.
7.3 De verhuurder stemt ermee in dat Relocation Partner zijn verkoopbemiddelingskosten (courtage) vermeldt in artikel 5.4 van deze Verhuurvoorwaarden alsmede de overige verkoopkosten (advertenties, drukwerk, kadastrale recherche, bodem – en funderingsonderzoek etc.) indient bij de transportnotaris. De verhuurder machtigt hierbij de transportnotaris de totale bemiddelingskosten te verrekenen met de verkoopopbrengst en aan Relocation Partner uit te betalen.
7.4 Bij niet-betaling is de verhuurder zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim en zal de wettelijke rente verschuldigd zijn voor iedere dag dat de betaling uitblijft. Bovendien zal de verhuurder buitengerechtelijke incassokosten (ter dekking van advocaat – en/of deurwaarder -kosten, griffierechten e.d.) verschuldigd zijn van 20% van de bemiddelingsvergoeding met een minimum van € 500,– (zegge: vijfhonderd euro).

8. Looptijd
8.1 De overeenkomst van opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van de datum, waarop de opdracht (mondeling, schriftelijk, e-mail) aan Relocation Partner is verstrekt.
8.2 De overeenkomst eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid.
8.3 De verhuurder is bevoegd om deze overeenkomst tijdelijk op te schorten of schriftelijk op te zeggen.
8.4 Relocation Partner is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, indien:
a) de verhuurder in strijd handelt met enige bepaling van deze Verhuurvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden dan wel met andere tussen Relocation Partner en de verhuurder gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, onverminderd het recht van Relocation Partner op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;
b) in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen;
c) indien er naar het oordeel van Relocation Partner sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen Relocation Partner en de Opdrachtgever;
d) indien de verhuurder commercieel negatief in de publiciteit geraakt;
e) indien blijkt dat de verhuurder aan Relocation Partner onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst en die van dien aard zijn dat, indien Relocation Partner met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet zou zijn aangegaan;
f) indien er sprake is van andere (voorheen onbekende) omstandigheden die zich naar het oordeel van Relocation Partner verzetten tegen voortzetting van de overeenkomst.
8.5 Onverlet de verplichting van de verhuurder om de door Relocation Partner gemaakte onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Relocation Partner is beperkt aansprakelijk voor de gevolgen van beroepsfouten. Indien bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder begrepen een nalaten – plaatsvindt, die tot aansprakelijkheid leidt, is de aansprakelijkheid van Relocation Partner beperkt tot het bedrag van haar overeengekomen c/q ontvangen honorarium (excl. BTW) met een maximum van € 5.000,–.
9.2 De verhuurder vrijwaart Relocation Partner tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Relocation Partner voor en in opdracht van de verhuurder heeft verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van Relocation Partner.
9.3 Relocation Partner is nimmer aansprakelijk voor geschillen tussen huurder en verhuurder over de hoogte van de huurprijs alsmede niet voor eventuele gevolgen van een uitspraak van de Huurcommissie en/of de bevoegde rechter inzake de (hoogte van de) huurprijs en/of servicekosten.

10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
10.1 Op de overeenkomst van opdracht en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

11. Diversen
11.1 Wijzigingen in of afwijkingen van deze Verhuurvoorwaarden, tussen partijen gesloten overeenkomst (-en) en/of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.
11.2 Indien een gedeelte van deze Verhuurvoorwaarden nietig en/of niet bindend wordt verklaard heeft dit niet tot gevolg dat de Verhuur Voorwaarden dan wel de overeenkomst van opdracht in haar geheel nietig c.q. onverbindend is/zijn. In plaats van de nietige of niet bindende bepaling zullen partijen een regeling treffen, die de bedoeling van partijen met het door hen nagestreefde economische resultaat op een juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
11.3 Voor zover in deze Verhuurvoorwaarden en/of overeenkomst van opdracht niet anders is bepaald, zijn de in deze Verhuurvoorwaarden en/of de overeenkomst van opdracht beschreven rechten en verplichtingen van verhuurder niet deelbaar (iedere mede-eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk) en/of overdraagbaar, tenzij met schriftelijke toestemming van Relocation Partner.
11.4 Bij verhuur van de eigen woning komt de fiscale aftrek van de hypotheekrente en de bijtelling van het huurwaardeforfait te vervallen.
11.5 Indien enige bepaling in de tussen Relocation Partner en de verhuurder gesloten overeenkomst in strijd is met enige bepaling van deze Verhuur Voorwaarden, prevaleert de bepaling van de overeenkomst.

Algemene Voorwaarden Relocation Partner

Relocation Partner is een verhuurspecialist die bemiddelt in onroerende zaken tussen verhuurders en huurders en is gevestigd aan de Bloemendaalsestraatweg 21 2082GB Santpoort Zuid. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag, vestiging Den Haag, onder nummer 87854872.
Voor de toegang tot en het gebruik van de websites www.relocationpartner.nl en de daarop aangeboden dienstverlening gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden kan door verhuurder en huurder worden gedownload en/of schriftelijk opgevraagd worden;
1.2 Website: de dienstverlening van relocationpartner.nl waaronder wordt verstaan het kunnen plaatsen van omschrijvingen en foto’s van de beschikbare te huren woonruimte, kantoorruimte en/of bedrijfsruimte en het verkrijgen van toegang tot, de database met, deze aangeboden woonruimte, kantoorruimte en/of bedrijfsruimte;
1.3 Opdrachtgever c.q. gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Relocation Partner een overeenkomst heeft gesloten tot het zoeken/(aan)huren/verhuren/verkopen van woonruimte, kantoorruimte en/of bedrijfsruimte.
1.4 www.relocationpartner.nl is de website van Relocation Partner;
1.5 info@relocationpartner.nl is het algemene e-mail adres van Relocation Partner;
1.6 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Relocation Partner op grond waarvan

2. Algemeen Relocation Partner diensten via de website aan de Gebruiker ter beschikking stelt;
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, alsmede op al het andere gebruik van de diensten van relocationpartner.nl.
2.2 Relocation Partner is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen.
2.3 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zijn vanaf de wijzigingsdatum van toepassing voor de nieuwe gebruikers en eventueel voor bestaande gebruikers, indien deze wijzigingen in hun voordeel is.
2.4 Relocation Partner aanvaardt geen enkele Algemene Voorwaarden van een Gebruiker.
2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn geweest op een eerdere rechtsverhouding tussen Relocation Partner en Gebruiker, wordt Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.6 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard en/of in strijd is met de (nieuwe) wetgeving, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Relocation Partner zal alsdan een nieuwe bepaling opnemen ter vervanging van de nietige/ strijdige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/ strijdige bepaling in acht zal worden genomen.
2.7 Indien er tegenstrijdigheden bepalingen zijn in een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
2.8 Relocation Partner is gerechtigd haar rechten en eventuele verplichtingen uit de Overeenkomsten aan een derde partij over te dragen. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden gaat Gebruiker en/of Opdrachtgever hiermee akkoord.

3. Overeenkomst
3.1 Overeenkomst -(en) komt/komen pas tot stand op het moment dat Relocation Partner de aanmelding van Gebruiker door middel van een schriftelijke dan wel elektronische bevestiging heeft aanvaard. Relocation Partner is gerechtigd een aanmelding te weigeren, zonder dat zij haar redenen van weigering hoeft te vermelden.

4. Dienstverlening
4.1 Op de website www.relocationpartner.nl probeert Relocation Partner woningzoekers/ (aspirant) huurders en verhuurders van woonruimte/ winkels en/of andere bedrijfsruimte tot elkaar te brengen. Relocation Partner heeft daarbij slechts een adviserende rol en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de totstandkoming van een overeenkomst tussen aspirant huurders en verhuurders en/of voor de inhoud van deze overeenkomsten.
4.2 Relocation Partner heeft de inhoud van haar website en geplaatste advertenties met de grootste zorg samengesteld en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven en zijn niet bindend. Een deel van de informatie, betreffende ter zake doende juridische zaken, op www.relocationpartner.nl, en/of advertenties is verstrekt door verhuurder/ huiseigenaar. Deze verhuurder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
4.3 Relocation Partner biedt via www.relocationpartner.nl en de daarop door haar zelf geplaatste informatie, voor zover het Nederlands recht zulks toestaat, aan in de bestaande/geziene staat van onderhoud, zonder enige garantie, toezegging of vrijwaring van welke aard dan ook. Er is/zijn geen garantie ’s verstrekt inzake gerechtigdheid tot verhandelbaarheid, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet inbreuk makend op eigendomsrechten of rechten van derden.
Met name garandeert Relocation Partner niet dat:
Gebruiker bevoegd is overeenkomsten ten aanzien van de woonruimte of anderszins te sluiten;
Gebruiker daadwerkelijk een overeenkomst ten aanzien van de woonruimte zal sluiten.
De aangeboden woonruimte van goede kwaliteit en veilig is en voldoet aan de eisen van de huurder en aan alle wettelijke voorgeschreven vereisten;
De informatie op relocationpartner.nl juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door de verhuurders opgegeven informatie, inclusief de advertenties;
De website van Relocation Partner ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en, · derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

5. Onderhoud
5.1 Relocation Partner is gerechtigd relocationpartner.nl (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van relocationpartner.nl, zonder dat hierdoor enig recht van huurder of verhuurder op schadevergoeding jegens Relocation Partner ontstaat.

6. Gebruik van de website en verstrekking van informatie
6.1 Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, naam, adresgegevens, e-mailadres gegevens en bankrekeningnummer, die voor de uitvoering van de overeenkomst aan Relocation Partner dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn.

7. Privacy
7.1 Om de gevraagde bemiddeling/diensten te kunnen bieden dient Relocation Partner gegevens van personen/zaken te verzamelen. Relocation Partner draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

8. Spam
8.1 Het gebruikmaken van ten onrechte verkregen persoonsgegevens van Gebruikers die bij relocationpartner.nl een zoekopdracht hebben geplaatst, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mail adressen van Gebruikers is nimmer toegestaan.
8.2 Het is verboden om:
Iedere vorm van ongevraagde communicatie met Gebruikers;
E-mailadressen van Gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook
8.3 Indien een Gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 2.500, – (tweeduizendvijfhonderd euro) per gebeurtenis. Ieder gebruik van gegevens van een Gebruiker geldt als één gebeurtenis. Relocation Partner is gerechtigd om nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen.

9. Eigendomsrechten
9.1 De eigendomsrechten met betrekking tot www.relocationpartner.nl, waaronder mede begrepen de foto’s, afbeeldingen, formats, software, databankrechten en de merkrechten (inclusief domeinnamen) zijn eigendom van Relocation Partner met uitzondering van het materiaal dat door Opdrachtgever is geleverd in verband met het plaatsen van aanbodinformatie op de website en/of advertenties dan wel in andere reclame uitingen.
9.2 Het is de Gebruiker van de website www.relocationpartner.nl niet toegestaan enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Relocation Partner, op welke wijze ook, te plaatsen op een andere (eigen) website, in een ander document en/of publicatie te verwerken.

10. Uitsluiting
10.1 Relocation Partner behoudt zich het recht voor om Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van www.relocationpartner.nl en de Overeenkomst met de Gebruiker te ontbinden indien:
De Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
Inbreuk maakt op de rechten van derden;
In strijd handelt met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving;

11. Overmacht
11.1 Relocation Partner is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van leveranciers en/of derden waarvan Relocation Partner gebruik maakt.

12. Prijzen en Tarieven
12.1 Alle door Relocation Partner vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (21% BTW), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
12.2 De huurtarieven bestaan uit éénmalige voor de sleuteloverdracht verschuldigde bedragen.
12.3 Bij tussentijdse beëindiging van welke aard ook, kan geen restitutie van de in rekening gebrachte bemiddelingsprovisie plaatsvinden noch is verrekening hiervan mogelijk bij een volgende overeenkomst.
12.4 Bij koop c/q verkoop van het te huur aangeboden woonhuis bedraagt de bemiddelingsvergoeding (courtage) 1,50 procent van de koopsom vermeerderd met 21% BTW en is verschuldigd bij het notarieel transport.
12.5 Bij koop c/q verkoop van het te huur aangeboden winkel en/of andere bedrijfsruimte bedraagt de bemiddelingsvergoeding 1,85 procent van de koopsom vermeerderd met 21% BTW.
12.6 Relocation Partner is te allen tijde gerechtigd haar tarieven te wijzigen.
12.7 Wijzigingen van de tarieven gelden alleen voor nieuwe opdrachten en gaan per direct in. Indien de tarieven verlaagd worden, zijn deze verlaagde tarieven onmiddellijk van toepassing op alle lopende zaken.

13. Betaling
13.1 De aan Relocation Partner verschuldigde vergoedingen dienen door de huurder en/of verhuurder voor de sleuteloverdracht te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
13.2 Verhuurder stemt ermee in dat Relocation Partner de overeengekomen vergoedingen verrekend met de ontvangen huur en waarborgsom. Het tegoed van de verhuurder wordt door Relocation Partner binnen 72 uur, na ontvangst van de gelden, overgeboekt naar de opgegeven bankrekening -(en). Indien de verhuurder rechtstreeks de gelden (huur + waarborgsom) van huurder ontvangt is verhuurder verplicht de verschuldigde bedragen aan Relocation Partner binnen 7 (zeven) werkdagen te voldoen.
13.3 Indien Relocation Partner het verhuurde object in beheer heeft is de Gebruiker verplicht Relocation Partner, gevestigd Bloemendaalsestraatweg 21, 2082GB Santpoort Zuid te machtigen de door Gebruiker verschuldigde vergoedingen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
13.4 Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit door Relocation Partner aan Gebruiker meegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is binnen de nieuwe betalingstermijn niet betaald dan is Gebruiker automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Gebruiker is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door Relocation Partner, wettelijke rente aan verhuurder verschuldigd over het openstaande bedrag.
13.5 Indien Gebruiker na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Relocation Partner namens de Opdrachtgever de vordering ter incasso uit handen geven. Buiten de hoofdsom en de wettelijk verschuldigde rente is Gebruiker verplicht alle gemaakte in – en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Indien de incasso uit handen wordt gegeven is Opdrachtgever aan Relocation Partner begeleidingskosten verschuldigd. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 20% van de hoofdsom, met een minimumbedrag van € 200,– (tweehonderd euro).
13.6 Alle betalingen door Gebruiker aan Relocation Partner worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande huurtermijnen en/of verschuldigde kosten van Gebruiker, ongeacht andere vermelding door Gebruiker.
13.7 Enig beroep door Gebruiker op opschorting, verrekening (-en) of aftrek is niet toegestaan.

14. Aansprakelijkheid
14.1 De totale aansprakelijkheid van Relocation Partner wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst met Gebruiker is beperkt tot vergoeding van directe schade tot een maximum van de voor de Overeenkomst bedongen vergoeding (excl. BTW) met een maximum van € 5.000,–
14.2 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Gebruiker redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Relocation Partner te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Relocation Partner wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
14.3 Iedere aansprakelijkheid van Relocation Partner voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Relocation Partner niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Gebruiker die veroorzaakt is door derden.
14.4 Relocation Partner is niet wettelijk aansprakelijk voor omzeiling van technische voorzieningen door Gebruiker en/of derden.

15. Toestemming/Rechten/Vrijwaring
15.1 De verhuurder garandeert dat de door hem verstrekte informatie, waaronder mede begrepen de verhuurgegevens, foto’s en andere afbeeldingen geen inbreuk maakt op de (intellectuele -) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is. De verhuurder vrijwaart Relocation Partner volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door hem verstrekte informatie op www.relocationpartner.nl
15.2 Verhuurder heeft – voor zover van toepassing – voor het verhuren van de (woon -) ruimte de eventueel benodigde toestemming gekregen van c/q kennisgeving gedaan aan:
a. de administrateur van de Vereniging van Eigenaren;
b. de Gemeentelijke Dienst;
c. de hypotheeknemer;
d. de assuradeuren.
15.3 Relocation Partner is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor geschillen tussen huurder en verhuurder over de hoogte van de huurprijs alsmede niet voor de eventuele gevolgen van een uitspraak van de Huurcommissie en/of de bevoegde rechter inzake de (hoogte van de) huurprijs en of servicekosten.

16. Verwijzingen
16.1 relocationpartner.nl bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden, waaronder doch niet uitsluitend de website van www.pararius.nl. Relocation Partner heeft geen zeggenschap over deze websites. Relocation Partner is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

17. Beveiliging
17.1 Relocation Partner spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Relocation Partner laat hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer brengen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de huidige stand van de techniek.

18. Duur en beëindiging
18.1 Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 (één) jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
18.2 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, bijvoorbeeld door zich zelf via email uit te schrijven.
18.3 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van alle rechten.

19. Geschillen
19.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.